Język:        
Samorząd Gminy
O nas
Historia
Przyroda
Koła Łowieckie
Sport i rekreacja
Towarzystwo Przyjaciół
Turystyka i zabytki
Obrona cywilna
Kontakt
GOPS
Informacje
Ogłoszenia
Ostrzeżenia meteo
Progr. usuwania azbestu
Obwieszczenia
Nocna opieka zdrowotna
Gospodarka odpadami
Aktualności
Harmonogram zbiórek
Informacje
Dokumenty
Poziomy recyklingu
Zbiorniki bezodpływowe
Pożytek publiczny
Konsultacje
Konkurs
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Informacje ogólne
Realizowane projekty
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Wojcieszków
O projekcie
Projekt Energetyczni kreatorzy zmian
Podsumowanie projektu
Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia
Dofinansowanie
Piknik rodzinny - 01.09.2013 r.
Dofinansowanie
Świetlica wiejska w Wojcieszkowie
Dofinansowanie
Świetlica wiejska w Burcu
Dofinansowanie
Plac zabaw w Wojcieszkowie
Dofinansowanie
Plac zabaw w Burcu
Dofinansowanie
Szlak rowerowy na terenie gminy Wojcieszków
Dofinansowanie
Mapa szlaku
Opis szlaku
Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Wojcieszków
Dofinansowanie
Jarmark tradycji i kultury 29.06.2014 r.
Dofinansowanie
Świetlica wiejska w Woli Burzeckiej
Dofinansowanie
Plac zabaw w Woli Burzeckiej
Dofinansowanie
Budowa kanalizacji sanitarnej - Wola Burzecka
Dofinansowanie
Prawo
Dziennik Ustaw
Monitor Polski


  
Gospodarka odpadami - Informacje

SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI od 1 stycznia 2019 r.
1. Mieszkańcy gromadzić będą na posesji odpady posegregowane na następujące frakcje:

 • odpady opakowaniowe (tzw. suche),
 • odpady biodegradowalne kuchenne i z pielęgnacji terenów zielonych posesji,
 • odpady ze szkła opakowaniowego (bez podziału na szkło kolorowe i bezbarwne),
 • popioły,
 • pozostałe odpady zbierane selektywnie.
2. Osoby, które w złożonej do Gminy deklaracji zadeklarują zbieranie zmieszanych odpadów komunalnych będą gromadzić odpady w jednym pojemniku, za które jednak zapłacą więcej niż ci, którzy będą prowadzić selektywną zbiórkę.
3. Odpady wielkogabarytowe (np. meble, opony, itp.) odbierane będą z nieruchomości w systemie akcyjnym - WYSTAWKA, w wyznaczonych terminach podanych odpowiednio wcześniej do wiadomości.
4. Mieszkańcy będą mogli również dostarczać niektóre odpady samodzielnie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), który jest zlokalizowany w Wojcieszkowie, ul. Partyzantów 3 (przy oczyszczalni ścieków). Godziny otwarcia - w każdy wtorek od godz. 8.00 do godz. 15.00.

Uwaga: zarówno w odpadach komunalnych zmieszanych jak i selektywnie zbieranych i odbieranych bezpośrednio od właścicieli nieruchomości nie mogą znajdować się następujące kategorie odpadów:
 • Zużyty i zbędny sprzęt elektryczny i elektroniczny.
 • Baterie i akumulatory.
 • Przeterminowane i zbędne leki.
 • Chemikalia (farby, lakiery, impregnaty, rozpuszczalniki itp.) oraz opakowania po nich.
 • Środki ochrony roślin, ich pozostałości i opakowania po nich.
 • Opakowania po nawozach i ich pozostałości (pochodzące tylko z gospodarstw domowych).
 • Świetlówki, żarówki, lampy fluorescencyjne.
 • Opony.
 • Złom metali z odpadów pochodzących z gospodarstw domowych.
 • Oleje i smary.
 • Odpady gabarytowe, bez względu na ilość materiałów, z których są zbudowane, a których gabaryty nie pozwalają na umieszczenie ich w pojemnikach lub workach przeznaczonych do odbioru frakcji zmieszanej lub frakcji z selektywnej zbiórki.
 • Gruz i materiały z remontów i rozbiórek nie wymagających pozwoleń na budowę i rozbiórkę.
 • Odpady zawierające azbest np. płyty eternitowe.
Jeśli przedsiębiorca odbierający odpady od właścicieli nieruchomości stwierdzi obecność tych kategorii odpadów, ma prawo odmówić ich odebrania.

Punk Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – "PSZOK"
Miejsce, gdzie mieszkańcy bezpłatnie mogą dowozić surowce wtórne oraz inne problemowe odpady z gwarancją, że zostaną właściwie i bez szkody dla środowiska zagospodarowane.
Odpady przyjmowane w PSZOK:
 • Odpady komunalne posegregowane: papier, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady, odpady zielone.
 • Zużyty i zbędny sprzęt elektryczny i elektroniczny.
 • Baterie i akumulatory.
 • Przeterminowane i zbędne leki.
 • Chemikalia (farby, lakiery, impregnaty, rozpuszczalniki itp.) oraz opakowania po nich.
 • Środki ochrony roślin, ich pozostałości i opakowania po nich.
 • Opakowania po nawozach i ich pozostałości.
 • Świetlówki, żarówki, lampy fluorescencyjne.
 • Opony.
 • Złom metali z odpadów pochodzących z gospodarstw domowych.
 • Odpady gabarytowe, bez względu na ilość materiałów, z których są zbudowane, a których gabaryty nie pozwalają na umieszczenie ich w pojemnikach lub workach przeznaczonych do odbioru frakcji zmieszanej lub frakcji z selektywnej zbiórki.
 • Popiół.
Gruz i materiały z remontów i rozbiórek nie wymagających pozwoleń na budowę i rozbiórkę, z wyjątkiem materiałów zawierających azbest.
PSZOK nie przyjmuje takich odpadów jak:
 • Materiały zawierające azbest
 • Papy
 • Szyby samochodowe
 • Szkło zbrojeniowe
 • Części samochodowe
 • Styropian budowlany
 • Odpady nieoznaczone, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet).
 • Odpady komunalne zmieszane.
PSZOK nie przyjmuje odpadów w ilościach wskazujących na to, iż pochodzą z działalności gospodarczej - wszelkie odpady w ilościach masowych oraz wszelkie odpady wskazujące na źródło pochodzenia inne niż z gospodarstwa domowego (np. chemikalia nietypowe dla prac domowych: kwasy, zasady, sole chemiczne, odczynniki chemiczne).

OPŁATY za odbiór odpadów komunalnych:
1. Właściciele nieruchomości zamieszkałych
Wysokość miesięcznej opłaty za odbiór odpadów komunalnych stanowi iloczyn liczby osób zamieszkujących nieruchomość, o której mowa w deklaracji oraz stawki opłaty ustalonej w drodze odrębnej Uchwały Rady Gminy - w kwocie:
- 12,00 zł za odpady niesegregowane lub
- 6,00 zł za odpady zbierane selektywnie.
2. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych - min.tj. sklepy, zakłady usługowe, szkoły, przedszkola, hotele:
Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby pojemników z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości wskazanej w deklaracji oraz stawki opłaty ustalonej w drodze odrębnej Uchwały Rady Gminy Wojcieszków.
Stawki opłat za pojemnik lub worek
Odpady nieselekcjonowane - zmieszane:
1) za pojemnik lub worek o pojemności 120 l - 16,00 zł,
2) za pojemnik lub worek o pojemności - 240 l - 27,00 zł,
3) za pojemnik o pojemności 1100 l - 200,00 zł,
4) za kontener KP 5 o pojemności 5 m3 - 470,00 zł,
5) za kontener KP 7 o pojemności 7 m3 - 562,00 zł.
Odpady selekcjonowane:
1) za pojemnik lub worek o pojemności 120 l - 8,00 zł,
2) za pojemnik lub worek o pojemności - 240 l - 14,00 zł,
3) za pojemnik o pojemności 1100 l - 70,00 zł
4) za kontener KP 5 o pojemności 5 m3 - 200,00 zł,
5) za kontener KP 7 o pojemności 7 m3 - 250,00 zł.

Termin wnoszenia opłat:
Opłatę Mieszkańcy będą uiszczać bez wezwania do 15-tego każdego miesiąca następującego po miesiącu w którym istniał obowiązek ponoszenia opłaty - gotówką w kasie Urzędu Gminy Wojcieszków lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Wojcieszków - Bank Spółdzielczy w Adamowie, Oddział Wojcieszków, Nr konta: 25 9202 0003 0004 7122 2000 0010

DEKLARACJA
Składanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami w myśl ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie:
Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć do wójta, deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania (nie koniecznie musi być zameldowana) na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na nieruchomości niezamieszkałej odpadów komunalnych.
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości (użytkownik) jest obowiązany złożyć nową deklarację do Wójta Gminy Wojcieszków w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za następny miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Konsekwencje nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za odbiór odpadów
W przypadku nie złożenia deklaracji Wójt Gminy określi w drodze decyzji wysokość opłaty.

Konsekwencje niedopełnienia obowiązków zamieszczonych w deklaracji czyli co się stanie, jeżeli ktoś zadeklarował, że będzie segregował odpady, a ich nie segreguje:
W przypadku niedopełnienia w/w obowiązków zamieszczonych w deklaracji Wójt w drodze decyzji podwyższy opłatę. Informacja o nierzetelnym segregowaniu lub jego braku będzie przekazywana przez odbierającego odpady - Operatora bezpośrednio do Urzędu Gminy Wojcieszków
© 2007 Wszelkie prawa zastrzeżone!